تقویم و مناسبت ها
ساعت
شرح وظایف

با توجه به شرح وظايف ابلاغي ازسوي وزارت كشور، اهم وظايف  دفتر هماهنگي امور اقتصادي به شرح ذيل مي باشد:

1- دبيري كارگروه تخصصي امور اقتصادي و توليدي زير مجموعه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان شامل برگزاري جلسات ماهانه ،تبيين و تنظيم دستور جلسات ، پيگيري مصوبات و گزارش گيري و ارزيابي عملكرد گروه هاي كاري ( كارشناسي ) 4گانه ذيل كارگروه مذكور  ، مشتمل بر گروه هاي كاري صنعت ومعدن آب و كشاورزي توسعه صادرات و مالي و اقتصادي

2- دبيرخانه ستاد سرمايه گذاري استان در زمينه هاي هدايت ، جلب و تشويق سرمايه گذاري و بررسي مسايل و مشكلات سرمايه گذاران در ارتباط با دستگاههاي اجرائي و بانكهاي استان

3- نظارت برانطباق فعاليت هاي اقتصادي استان با اهداف و خطي مشي هاي توسعه ملي و منطقه اي

4- تهيه و تدوين گزارش هاي سالانه اقتصادي استان

5- ارائه برنامه هاي امور اشتغال و سرمايه گذاري در استان و انجام وظايف كارگروه هاي ذيربط.

6- همكاري و تهيه را هكارهاي لازم در امور مربوط به بازرگاني خارجي استان و توسعه صادرات .

7- بررسي و شناخت بمنظور بهره برداري از كليه امكانات موجود استان در زمينه هاي اقتصادي و ارائه پيشنهاد و راه حلهاي مناسب به دستگاههاي اجرايي ذيربط و انجام پيگيري هاي لازم براي رفع نارسايي ها مشكلات ومسائل آْنان .

8- نظارت در تهيه و تنظيم طرحهاي كشاورزي ، صنعتي و اقتصادي ... با توجه به تجارب اجرايي و ضرورت ها و جهت سياسي و اجتماعي منطقه .

9- هماهنگي و همكاري با ارگانها ي ذيربط در امر صنعت ، وكشاورزي وارائه گزارشات پيشرفت امور اقتصادي و توليدي استان به مقامات ما فوق و ساير مراجع ذيربط .

10- ايجاد هماهنگي در زمينه امور بانكي استان .

11- نظارت در توزيع عادلانه ارزاق عمومي و كالاهاي اساسي

12- تامين موجبات و نظارت و مراقبت در تشكيل جلسات مربوط به قيمت گذاري نان و ارتقاء كيفيت نان و همچنين اجراي سياست دولت در قبال آرد و گندم .

13- پيشنهاد انجام رايزني هاي لازم با نمايندگي هاي كشورهاي خارجي ، مستقر در جمهوري اسلامي ايران از طريق وزارت امور خارجه بمنظور معرفي كيفي و كمي و همچنين تنوع صادرات غير نفتي محلي و اهتمام در فراهم ساختن زمينه صدور اين قبيل كالاها توسط دستگاههاي اجرايي استان با هماهنگي وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط.

14- هماهنگي درخصوص اعزام هيئت هاي تجاري به كشور هاي خارجي و پذيرش هيئت ها بمنظور توسعه صادرات غير نفتي و امر سرمايه گذاري.

15- برگزاري همايش ها و دوره هاي آموزشي درخصوص امر سرمايه گذاري ، تامين منابع مالي ، اصل 44 قانون اساسي و...

16- مشاركت در كارگروه هاي اشتغال ، گردشگري ، آمايش ، تحول اداري و ....

17- انجام وظايف مربوطه به آئين نامه ساماندهي صنوف آلاينده و انتقال آن به خارج از شهر .

18- عضويت در كميسيون هاي ماده 31 و 32 جهت تخصيص زمين به طرح هاي كشاورزي و غير كشاورزي

19- عضويت در كارگروه مربوط به تعيين كاريابي هاي خصوصي و نظارت بر عملكرد آنها .

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد